Stadgar för Elema-klubben

§1  Ändamål
Klubbens ändamål är att verka för sammanhållning och bereda trevnad för medlemmarna genom att exempelvis arrangera möten, utflykter, middagar och andra samkväm samt att bevara företagets historia.

§2  Medlemskap
Medlemskap erbjuds alla som varit verksamma på Järnhs Elektriska / Elema-Schönander / Kifa / Siemens-Elema / Siemens Tjänster. Medlemskap erhålles efter anmälan till styrelsen.

§3  Medlemsavgift
Fastställes på årsmötet efter förslag av styrelsen. Avgiften skall erläggas senast 31 mars. Den som vinner medlemskap efter den 1 september är avgiftsbefriad innevarande år. Den som inte betalar efter påminnelse anses ha utträtt ur klubben.

§4  Styrelse
Styrelsen skall bestå av minst tre eller högst fem personer samt 1 suppleant. Mandattiden är 2 år (suppleanter 1 år)
Halva styrelsen väljs vartannat år.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Vid behov kan styrelsen adjungera ytterligare ledamöter för särskilda uppdrag samt tillsätta arbetsgrupper

§5  Firmateckning
Klubben tecknas av ordförande och kassör, var för sig.

§6  Verksamhetsår
Verksamhetsåret är lika med kalenderåret

§7  Möten
Årsmötet är klubbens högsta beslutande organ och skall avhållas senast den 31 mars.
Kallelse med dagordning och eventuella anmälda motioner med styrelsens yttrande skall vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar före årsmötet.
Följande ärenden är obligatoriska på årsmötet:

– Årsmötets öppnande
– Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
– Val av två justerare, tillika rösträknare för årsmötet
– Frågan om mötets behöriga utlysande
– Godkännande av dagordningen

– Styrelsens verksamhetsberättelse
– Fastställande av resultat- och balansräkning
– Revisorernas berättelse
– Fråga om ansvarighet för styrelsen
– Förfarande med årets över- eller underskott

– Val av ordförande
– Val av ordinarie ledamöter
– Val av suppleanter
– Val av två revisorer och eventuellt revisorssuppleanter
– Val av valberedning

– Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år
– Fastställande av budget
– Behandling av motioner

Andra möten kan hållas då behov påkallas.

§8  Motioner
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 februari.

§9  Redovisning
Styrelsen skall upprätta verksamhetsberättelse, balansräkning och vinst- och förlusträkning. Dessa handlingar överlämnas jämte protokoll och verifikationer till revisorerna senast den 15 februari.

§10  Revision
Klubbens räkenskaper och förvaltning granskas av på årsmötet utsedda revisorer. Till årsmötet lämnas revisionsberättelse med till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet.

§11  Valberedning
Årsmötet utser två (2) ledamöter varav en sammankallande och en (1) suppleant, alla med 1 års mandattid.

§12  Stadgeändring
Stadgarna kan ändras av årsmötet. En förutsättning är att ändringsförslaget utförligt har omnämnts i kallelsen till årsmötet. Beslut fattas med enkel majoritet.

§13  Upplösning
Klubben kan upplösas genom beslut av två 2 på varandra följande möten varav ett 1 ordinarie årsmöte. Av kallelsen skall framgå att beslut om upplösning skall tas.
För beslutets giltighet krävs att ¾ av närvarande medlemmar biträder förslaget. I händelse av upplösning skall tillgångarna disponeras i enlighet med klubbens ändamål syfte om inte annat beslutas på årsmötet.