Årsmöte 2023

Torsdagen den 30 mars 2023, kl 17:00.

OBS! Sundbybergs Museum, Fredsgatan 4

Christer Johansson,Siemens berättar om företagets fokus inom Rtg-området och speciellt om AI (Artificiell Intelligens)

Kaffe/te/vatten och landgång serveras.

Av praktiska skäl vill vi, senast onsdagen den 22 mars, veta om du kommer. Du kan antingen anmäla dig på telefon 073-973 79 05 eller per E-post till info@elemaklubben.se eller skicka in nedanstående talong till ELEMA-klubben, c/o Hans Andersen, Sjötorpsbrinken 16, 165 65 Hässelby.

DAGORDNING

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 3. Val av två justerare, tillika rösträknare för årsmötet
 4. Frågan om mötets behöriga utlysande
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Fastställande av resultat- och balansräkning
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Förfarande med årets över/underskott
 11. Val av ordförande på 2 år
 12. Val av 1 ordinarie ledamöter på 2 år
 13. Val av 1 suppleanter på 1 år
 14. Val av 1 revisor på 2 år och eventuellt 1 revisorssuppleant på 1 år
 15. Val av valberedning på 1 år
 16. Fastställande av budget för 2023
 17. Personlig integritet, GDPR
 18. Behandling av motioner; UPPLÖSNING av klubben (se bilaga)
 19. Fastställande av medlemsavgift för 2024
 20. Övriga frågor
 21. Mötets avslutande

§ 18 Upplösning/avveckling av klubben (bilaga)

Utdrag ur styrelseprotokoll 7/2022:

§ 11 Upplösning av klubben

Ett datum för klubbens upplösning närmar sig alltmer eftersom det finns en praktisk och administrativ gräns för när en organisation inte längre kan fungera. Vi blir allt färre medlemmar och medelåldern blir ohjälpligt allt högre. Det senare gäller inte minst styrelsens medlemmar. Frågan är alltså inte om klubben måste läggas ner utan när detta ska ske.

Enligt klubbens stadgar ska en upplösning beslutas av två på varandra följande möten varav ett ska vara ordinarie årsmöte. I dagsläget måste vi fundera över på vilket sätt nedläggningen ska göras. Vad skall ske med det material i form av några apparater, protokoll, verifikationer, m.m. som förvaras i museets källare? Kan hemsidan ligga kvar en tid? Vem skall i så fall ansvara för att hemsidan uppdateras vid behov? Tar Medicinhistoriska museet i Uppsala emot de apparater vi har? Vad göra med klubbens eventuella ekonomiska överskott?

Beslutades att styrelsen i sin kallelse till årsmötet 2023 aviserar frågan om nedläggning och när medlemmarnas beslut, enligt stadgarna, måste tas.”

Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar om nedläggning av klubben och ger styrelsen i uppdrag att under 2023/24 genomföra avvecklingen.

Stadgar för Elema-klubben

§1 Ändamål Klubbens ändamål är att verka för sammanhållning och bereda trevnad för medlemmarna genom att exempelvis arrangera möten, utflykter, middagar och andra samkväm samt att bevara företagets historia.

§13 Upplösning Klubben kan upplösas genom beslut av två 2 på varandra följande möten varav ett 1 ordinarie årsmöte. Av kallelsen skall framgå att beslut om upplösning skall tas. För beslutets giltighet krävs att ¾ av närvarande medlemmar biträder förslaget. I händelse av upplösning skall tillgångarna disponeras i enlighet med klubbens ändamål syfte om inte annat beslutas på årsmötet.