Dagordning årsmöte 2020

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 3. Val av två justerare, tillika rösträknare för årsmötet
 4. Frågan om mötets behöriga utlysande
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Fastställande av resultat- och balansräkning
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Förfarande med årets över/underskott
 11. Val av 2 ordinarie ledamöter på 2 år
 12. Val av 3 suppleanter på 1 år
 13. Val av 1 revisor på 2 år och eventuellt 1 revisorssuppleant på 1 år
 14. Val av valberedning på 1 år
 15. Fastställande av medlemsavgift för 2021 Fastställande av budget
 16. Behandling av motioner
 17. Övriga frågor
 18. Mötets avslutande