Kallelse Årsmöte 2024

Nedläggning av klubben!

KALLELSE

Onsdagen den 20 mars 2024, kl 17:00.
OBS! Sundbybergs Museum, Fredsgatan 4

På dagordningen: Utöver den sedvanliga redovisningen, val av
en expeditionsstyrelse till att hantera avvecklingen av klubben

Kaffe/te/vatten och landgång serveras.

Av praktiska skäl vill vi, senast måndagen den 11 mars, veta om du
kommer. Du kan antingen anmäla dig per E-post till info@elemaklubben.se
eller skicka ett meddelande till ELEMA-klubben, c/o Hans Andersen,
Sjötorpsbrinken 16, 165 65 Hässelby.
Välkomna!
Styrelsen Bilaga: Dagordning

DAGORDNING

Årsmötets öppnande

Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Val av två justerare, tillika rösträknare för årsmötet

Frågan om mötets behöriga utlysande

Godkännande av dagordningen

Styrelsens verksamhetsberättelse

Fastställande av resultat- och balansräkning

Revisorernas berättelse

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Förfarande med årets över/underskott

Ratificering av beslut att upplösa klubben (bekräftelse av beslut, 2023-09-26)

Val av expeditionsstyrelse (hantera avvecklingen och kalla till ett sista möte*)
(Skatteverket, Nordea, Sbg museum ekonomi/förråd, samlingar/hemsida och likvida medel)

Övriga frågor

Mötets avslutande

Välkomna! /Styrelsen

*Syftet med ett sista möte är att fatta/konfirmera beslut om fördelningen av
klubbens kvarvarande likvida medel, samlingar samt formen för information om
mötets beslut till de icke närvarande. Mötets sista beslut upplöser slutgiltigt klubben.